Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Viking Elektra en een Opdrachtgever zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien Schriftelijk overeengekomen.

1.2. Viking Elektra mag haar (Algemene) Voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Viking Elektra op de bekendmaking vermeldt. Als Opdrachtgever een wijziging niet accepteert, kan hij de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Viking Elektra te zijn ontvangen.

1.3. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Viking Elektra, voor de uitvoering waarvan door Viking Elektra derden worden betrokken.

1.4. De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5. Ook indien Viking Elektra niet steeds naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Viking Elektra en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden van Viking Elektra

 

2. Begripsbepalingen en definities

In de Algemene Voorwaarden van en de Overeenkomsten met Viking Elektra wordt verstaan onder:

2.1. Viking Elektra: de rechtspersoon zoals hiervoor genoemd, die op een aanbieding aan of een Overeenkomst met Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.3. Opdrachtgever: degene aan wie Viking Elektra op basis van een Overeenkomst Diensten en/of Producten levert.

2.4. Overeenkomst: de tussen Viking Elektra en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De Overeenkomst kan betrekking hebben op de levering van Producten en/of het verlenen van Diensten.

2.5. Schriftelijk: per (aangetekende) post en/of per e-mail.

2.6. Producten: alle producten geleverd door Viking Elektra aan Opdrachtgever zoals afgesproken in de Overeenkomst en/of offerte.

2.7. Diensten: de dienst(en) zoals geleverd door Viking Elektra aan Opdrachtgever en gespecificeerd in de Overeenkomst en/of offerte.

2.8. Gebrek of Fout: het niet voldoen van een geleverd Product en/of Dienst aan de overeengekomen specificaties​.

 

3. Prijs, facturering en betaling

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Viking Elektra zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. De in de offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn gesteld in euro (€) en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3. Bij twijfel over de juistheid van de offerte of aanbieding dient Opdrachtgever deze ter verificatie aan Viking Elektra voor te leggen. Viking Elektra kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in de offertes en aanbiedingen.

3.4. Zodra een offerte of aanbieding is aanvaard door Opdrachtgever, en deze aanvaarding Viking Elektra heeft bereikt, komt de Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst wordt in alle gevallen Schriftelijk vastgelegd.

3.5. Indien de prijs in de offerte of aanbieding (mede) gebaseerd is op de kostprijs van goederen en Diensten van derden en deze kostprijs na de totstandkoming van de Overeenkomst hoger uitkomt, behoudt Viking Elektra zich het recht voor verhoging van de prijs bij Opdrachtgever te factureren.

3.6. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels-)rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

3.8. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente, een volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of een daarvan in de plaats getreden besluit of regeling. Daarnaast zijn de kosten voor advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus verschuldigd.

3.9. Viking Elektra behoudt zich het recht voor om betaling vooraf aan de levering van Diensten en Producten te verlangen.

 

4. Overeenkomst

4.1. Viking Elektra behoudt zich het recht voor om betaling voorafgaand aan de levering van Diensten en Producten te verlangen.

4.2. Een door beide partijen tot stand gekomen Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeenkomen.

4.3. Alle data en termijnen zijn streefdata en termijnen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4. Viking Elektra voert de Overeenkomst uit op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever levert alle informatie en gegevens, waarvan Viking Elektra aangeeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan. Viking Elektra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van niet correcte of niet tijdige aanlevering van de in de vorige volzin genoemde informatie en gegevens. Indien de informatie en gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft Viking Elektra het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4.5. Opdrachtgever is verplicht om de te verrichte werkzaamheden zoals beschreven in de offerte, aanbieding of overeenkomst mogelijk te maken binnen de reguliere werktijden van Viking Elektra, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen en andere overheids- c.q. veiligheidsvoorschriften.

4.6. Opdrachtgever is verplicht, alvorens Viking Elektra met de betreffende werkzaamheden begint, voor de benodigde bescheiden (zoals vergunningen, ontheffingen e.d.) zorg te dragen. Tevens dient Opdrachtgever te zorgen voor tijdige aansluitingen bij de plaatselijke nutsbedrijf en de benodigde energie t.b.v. de te verrichte werkzaamheden, waarbij de aansluitkosten en het verbruik in rekening komen van Opdrachtgever. Indien wenselijk kan Viking Elektra, mits binnen zijn vakgebied, Opdrachtgever advies geven

4.7. Indien de Overeenkomst tijdens de uitvoering ervan gewijzigd of aangevuld dient te worden om een behoorlijke uitvoering te bewerkstelligen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

4.8. Een gewijzigde of aangevulde Overeenkomst kan enkel worden uitgevoerd nadat Opdrachtgever Schriftelijk akkoord is gegaan met de inhoud van de gewijzigde Overeenkomst.

 

5. Wijzigingen (meer en minder werk)

5.1. Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, de werkzaamheden, resultaten van de werkzaamheden, het werkplan en het inspectieplan aan Viking Elektra te verzoeken.

5.2. Viking Elektra is niet verplicht de wijzigingen uit te voeren indien deze:

a. niet Schriftelijk zijn verzocht;

b. tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden kunnen leiden;

c. de kennis/bekwaamheid van Opdrachtgever dan wel Viking Elektra te boven gaan;

d. niet in het belang van Opdrachtgever zullen zijn;

e. geen overeenstemming bereikt kan worden over de bijkomende kosten van de uitvoering van de wijzigingen;

f. of een andere, door Viking Elektra te bepalen, redelijke grond.

5.3. Indien de wijziging zal worden uitgevoerd, stuurt Viking Elektra een schriftelijke bevestiging hiervan naar Opdrachtgever. Voornoemde bevestiging bevat in ieder geval de totale kosten/nieuwe prijs, aanpassing(en) van het werkplan, de Overeenkomst, de werkzaamheden en/of de planning en eventuele door de wijziging ontstane risico’s.

5.4. Viking Elektra heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde bevestiging, ongeacht of partijen over de bevestiging overeenstemming bereiken.

5.5. Viking Elektra is bevoegd om voorstellen tot wijzigingen aan Opdrachtgever voor te leggen indien zij daartoe aanleiding dan wel noodzaak ziet.

5.6. Opdrachtgever kan de voorstellen van Viking Elektra zonder opgaaf van redenen weigeren of accepteren. Indien Opdrachtgever de voorstellen tot noodzakelijke wijzigingen weigert, dient dit Schriftelijk te geschieden en komen de mogelijke risico’s/gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Viking Elektra dient Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

5.7. Opdrachtgever is niet bevoegd om personeel van de installateur werkzaamheden, anders dan beschreven in de offerte, aanbieding of overeenkomst, te laten verrichten. Als toch gevraagd wordt andere werkzaamheden te verrichten wordt dit automatisch gezien als meerwerk op basis van regie en wordt dit aan Opdrachtgever gefactureerd.

5.8. Indien de wijzigingen voor enige vertraging zorgen, heeft Viking Elektra recht op een redelijke termijnverlenging dan wel een redelijke kostenvergoeding.

5.9. Het ontbreken van een Schriftelijke Opdracht met betrekking tot de wijzigingen laat de aanspraken van Viking Elektra op betaling onverlet.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle door Viking Elektra te leveren en geleverde Producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Viking Elektra, zolang Opdrachtgever enige vorderingen van Viking Elektra niet heeft voldaan.

6.2. Opdrachtgever dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

6.3. Opdrachtgever is verplicht de Producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren. Opdrachtgever dient de polissen van voornoemde verzekering(en) op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Viking Elektra.

6.4. Opdrachtgever is niet bevoegd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht tot de gebruikelijke uitoefening van bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever behoort.

6.5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of Viking Elektra goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten, is Viking Elektra gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Opdrachtgever dient Viking Elektra te allen tijde toegang te geven tot het terrein en/of zijn gebouwen ter inspectie van de Producten en ter uitoefening van de rechten van Viking Elektra. Na terugname zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de waarde van de Producten, verminderd met de in redelijkheid gemaakte kosten van Viking Elektra voor de terugname.

 

7. Niet-nakoming, opschorting en ontbinding

7.1. In geval van niet (tijdige) betaling heeft ESMO het recht om de Overeenkomst te ontbinden of nog te leveren Diensten en Producten op te schorten totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen.

7.2. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of het beëindigen van de onderneming van Opdrachtgever anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, kan Viking Elektra de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen.

7.3. In geval van faillissement van Opdrachtgever eindigt het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde producten en dergelijke alsmede het recht tot toegang of gebruik van de Diensten van Viking Elektra zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling vereist is.

7.4. Indien op het moment van ontbinding al prestaties zijn verricht ten uitvoer van de Overeenkomst, zullen deze geen voorwerp zijn van de ongedaanmaking, tenzij aangetoond wordt dat de tekortschietende partij ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Facturen voor reeds verrichte werkzaamheden worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

7.5. Bij de beëindiging van de Overeenkomst zullen alle rechten, plichten en activiteiten ophouden te bestaan. Opdrachtgever dient alle materialen die hij in bruikleen heeft te retourneren aan Viking Elektra.

 

8. Vertrouwelijkheid

8.1. Opdrachtgever en Viking Elektra dragen er zorg voor dat alle ontvangen en aangeleverde gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.

8.2. De geheimhoudingsplicht geldt voor alle binnen het bedrijf van Opdrachtgever en Viking Elektra werkzame personen en voor alle personen die namens of in opdracht van Opdrachtgever of Viking Elektra werkzaam zijn.

8.3. De geheimhouding duurt voort tot twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

8.4. Uitgezonderd hiervan zijn situaties waarbij verstrekking van de gegevens noodzakelijk is in verband met een rechterlijke of arbitrale uitspraak, een wettelijk voorschrift of de juiste uitvoering van de Overeenkomst.

8.5. Responsible disclosure: indien Opdrachtgever een lek ontdekt in een van de door Viking Elektra verleende Diensten of Producten, dient hij dit te melden bij Viking Elektra alvorens het publiekelijk te maken, rekening houdende met een redelijke termijn om het lek te laten herstellen.

8.6. Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald is Opdrachtgever gehouden een boete te betalen van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Viking Elektra om een schadevergoeding te vorderen.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van Viking Elektra wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, of op basis van een andere rechtsgrond, waaronder iedere tekortkoming in de nakoming van garantiebepalingen, is beperkt tot vergoeding van de in dit artikel uitgewerkte schade.

9.2. Iedere aansprakelijkheid van Viking Elektra is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.3. De door Opdrachtgever direct geleden schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat in de Overeenkomst is overeengekomen. Ingeval van een duurovereenkomst met een looptijd van langer dan één jaar, wordt de directe schade beperkt tot maximaal het bedrag dat in één jaar wordt vergoed.

9.4. Aansprakelijkheid van Viking Elektra voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van Opdrachtgevers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade die verband houdt met de inschakeling van door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers en verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, is uitgesloten.

9.5. Aansprakelijkheid van Viking Elektra wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat enkel wanneer Opdrachtgever Viking Elektra Schriftelijk in gebreke stelt (conform artikel 6:82 BW), waarbij een redelijke termijn voor herstel wordt gegeven en Viking Elektra na die termijn alsnog tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is.

9.6. Opdrachtgever dient de schade zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na ontstaan, bij Viking Elektra te melden op straffe van het verlies van het recht op schadevergoeding.

9.7. Viking Elektra is niet aansprakelijk voor schade aan derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product van Viking Elektra, dat door Opdrachtgever aan derden is verstrekt.

9.8. Viking Elektra is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Opdrachtgever zich voor de desbetreffende schade heeft verzekerd of redelijkerwijs had kunnen verzekeren.

9.9. Viking Elektra is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Viking Elektra heeft verstrekt.

 

10. Overmacht

10.1. Viking Elektra is niet gehouden enige verplichting na te komen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Viking Elektra komt.

10.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Viking Elektra geen invloed kan uitoefenen of waardoor Viking Elektra niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van  oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, cybercriminaliteit, waaronder onder meer wordt verstaan digitale aanvallen met computervirussen en ransomware, pandemieën, epidemieën, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van Viking Elektra verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen.

10.3. Ingeval een overmachtssituatie zich voordoet heeft Viking Elektra het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden zonder verplichting tot het vergoeden van de door Opdrachtgever geleden schade. Viking Elektra kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden opschorten en de overeengekomen werkzaamheden staken.

10.4. Al hetgeen partijen op dat moment conform de Overeenkomst hebben uitgevoerd, zal worden afgerekend naar verhouding.

 

11. Privacy en persoonsgegevens

11.1. Viking Elektra zal persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden buiten zijn eigen organisatie, tenzij Opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend of rechtens nodig of vereist is.

11.2. Viking Elektra zal nooit gegevens van Opdrachtgevers bewaren, gebruiken, kopiëren voor eigen gebruik of openbaar maken.

11.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid en rechtmatigheid van alle door hem aan Viking Elektra aangeleverde gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de nodige toestemmingen voor het gebruiken, verzamelen, verwerken en overdragen van de gegevens door Viking Elektra ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst.

11.4. Viking Elektra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het lekken/kwijtraken van persoonsgegevens en de inhoud van informatie, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de aanspraak aan Viking Elektra toerekenbaar is.

 

12. Toepasselijk recht

12.1. Op alle Overeenkomsten tussen Viking Elektra en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.

12.2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Viking Elektra in Nederland is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3. Partijen zullen eerst pogen het geschil in onderling overleg te beslechten alvorens zij zich tot een rechter wenden.